Collocation với từ "decelerate"

· Collocation

I. Kiến thức liên quan

II. Collocation với từ "decelerate"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Decelerate gradually
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: As we approach the intersection, start to decelerate gradually to avoid accidents.
 • Decelerate rapidly
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The pilot had to decelerate rapidly to avoid colliding with another airplane.
 • Decelerate smoothly
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The car decelerated smoothly as it approached the red light.
 • Decelerate suddenly
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The roller coaster decelerated suddenly at the end of the ride, making the passengers scream in surprise.
 • Decelerate slowly
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The train decelerated slowly as it approached the station.
 • Decelerate to a stop
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The car decelerated to a stop at the traffic light.
 • Decelerate from high speed
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The athlete had to decelerate from high speed to make the turn safely.
 • Decelerate on a curve
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's important to decelerate on a curve to prevent the vehicle from sliding off the road.
 • Decelerate when merging
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: When merging onto a highway, decelerate to match the speed of the traffic.
 • Decelerate during landing
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The airplane had to decelerate during landing to ensure a safe landing.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0