Collocation với từ "Conscientious"

· Collocation

I. Kiến thức liên quan

II. Collocation với từ "Conscientious"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Conscientious effort
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The athlete's conscientious effort in training resulted in winning the championship.
 • Conscientious worker
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company recognized the conscientious worker for his dedicated and diligent work.
 • Conscientious objection
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The soldier filed a conscientious objection against serving in the war.
 • Conscientious student
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The teacher praised the conscientious student for his consistent hard work and good grades.
 • Conscientious employee
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The employer appreciated the conscientious employee for his punctuality and attention to detail.
 • Conscientious approach
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The team's conscientious approach to the project ensured its successful completion.
 • Conscientious decision-making
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The CEO's conscientious decision-making improved the company's financial performance.
 • Conscientious objection to vaccination
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Some individuals have a conscientious objection to vaccination due to their religious or moral beliefs.
 • Conscientious care
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The nurse provided conscientious care to the patient, ensuring their comfort and well-being.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0