Collocation với từ "Coherent"

· Collocation

I. Kiến thức liên quan

II. Collocation với từ "Coherent"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Coherent argument
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The lawyer presented a coherent argument in the court.
 • Coherent essay
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The student wrote a coherent essay for the exam.
 • Coherent policy
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government introduced a coherent policy to tackle unemployment.
 • Coherent plan
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The team developed a coherent plan for the project.
 • Coherent speech
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The politician delivered a coherent speech at the rally.
 • Coherent message
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company sent a coherent message to its customers about the new product launch.
 • Coherent narrative
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The author weaved a coherent narrative in the novel.
 • Coherent vision
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The CEO shared a coherent vision for the future of the company.
 • Coherent structure
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The architect designed a coherent structure for the building.
 • Coherent system
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The IT team implemented a coherent system for data management.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0