Collocation với từ "astonishingly"

· Collocation

I. Kiến thức liên quan

II. Collocation với từ "astonishingly"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Astonishingly high
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The number of visitors to the museum was astonishingly high last month.
 • Astonishingly fast
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new train was able to travel astonishingly fast, cutting travel time in half.
 • Astonishingly beautiful
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The view of the sunset from the mountaintop was astonishingly beautiful.
 • Astonishingly good
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The food at the restaurant was astonishingly good, with flavors that delighted the taste buds.
 • Astonishingly easy
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The task was astonishingly easy to complete, much simpler than anticipated.
 • Astonishingly expensive
 • Astonishingly simple
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The solution to the problem was astonishingly simple, yet overlooked by many.
 • Astonishingly large
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The size of the elephant was astonishingly large, towering over its handlers.
 • Astonishingly complex
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The plot of the novel was astonishingly complex, with numerous subplots and characters.
 • Astonishingly powerful
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The storm was astonishingly powerful, causing widespread damage and destruction.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0