Collocation"influential"trong tiếng anh

· Collocation

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Collocation"influential"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Collocation"influential"trong tiếng anh

 • influential figure: a person who has a lot of influence over others.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:    Martin Luther King, Jr. was an influential figure in the civil rights movement.
 • influential person: a person who has a lot of influence over others.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:     The CEO is an influential person in the company.
 • influential group: a group of people who have a lot of influence over others.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:    The religious leaders are an influential group in the community.
 • influential work: a work of art, literature, or music that has a lot of influence over others.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:    The Mona Lisa is an influential work of art.
 • influential idea: an idea that has a lot of influence over others.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:    The idea of democracy is an influential idea.
 • influential movement: a movement that has a lot of influence over others.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:     The civil rights movement was an influential movement.
 • influential book: a book that has a lot of influence over others.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:     The Communist Manifesto is an influential book.
 • influential speech: a speech that has a lot of influence over others.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:    Martin Luther King, Jr.'s "I Have a Dream" speech was an influential speech.
 • influential decision: a decision that has a lot of influence over others.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:     The Supreme Court's decision to legalize same-sex marriage was an influential decision.
 • influential person in history: a person who has had a lot of influence over others throughout history.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:    Albert Einstein was an influential person in history.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR