Cách dùng & Word form của "crime"

· Word form

I. Cách dùng crime

II. Word form của crime

1. Criminal (a, n)

2. Criminalize (v) bất hợp pháp

to make something illegal

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The law has criminalized prostitution but not got rid of it.

3. Incriminate (v) buộc tội cho; đổ tội cho, đổ trách nhiệm cho

(to make someone seem guilty, especially of a crime)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Make sure you don't say anything to incriminate yourself. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy chắc chắn là bạn không nói gì để buộc tội chính mình)
  • A secret report incriminating the company was leaked last week. 
  • He refused to say anything on the grounds that he might incriminate himself.

4. decriminalize (v)

5. incriminating

6. incrimination

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc