Cách dùng & Word form của "cohesion" tiếng anh

· Word form

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ �Cách dùng & Word form của "cohesion" tiếng anh

�I. Cách dùng "cohesion" tiếng anh

Mang nghĩa "sự dính kết, kết nối"

(the situation when the members of a group or society are united)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The common threat of war produces cohesion in a community. (IELTS TUTOR giải thích: Mối đe dọa chiến tranh tạo ra sự gắn kết mọi người trong cộng đồng)
  • He is not interested in abstract notions of integration and cohesion that can mean anything to anyone. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta chẳng quan tâm đến những ý niệm trừu tượng về sự tích hợp và sự liên kết, những điều có thể có ý nghĩa với bất cứ ai)
  • social/national cohesion 
  • The lack of cohesion within the party lost them votes in the election.

II. Word form của "cohesion" tiếng anh

1. cohesive

2. cohesively

3. cohesiveness

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc