Cách dùng "somebody/something is to blame (for something)" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "somebody/something is to blame (for something)" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng

Mang nghĩa"là lỗi của ai đó"

=used to say that someone or something is responsible for something bad

IELTS TUTOR lưu ý:

 • partly/largely/entirely etc to blame

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bình thường trong giao tiếp sẽ thường dùng is someone's fault hơn cụm này (In everyday English, people usually say something is someone's fault, rather than saying they are to blame) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • He was to blame for the accident. → The accident was his fault.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Officials believe that more than one person may be to blame for the fire. 
 • Television is partly to blame.
 • Which driver was to blame for the accident? (IELTS TUTOR giải thích: Người lái xe nào phải chịu trách nhiệm về tai nạn đó?)
 • Who is to blame for causing the damage? (IELTS TUTOR giải thích: Ai chịu trách nhiệm với hư hại này?)
 • Jessica or Christian is to blame for the accident. (IELTS TUTOR giải thích: Jessica or Christian đáng bị khiển trách về tai nạn này)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0