Cách dùng "pave the way for something" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "pave the way for something" tiếng anh

Mang nghĩa"mở đường"

=to create a situation that makes it possible or easier for something to happen

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We hope that this transaction will pave the way for further development of business between us. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi hi vọng lần giao dịch này sẽ mở đường cho sự phát triển hơn nữa kinh doanh giữa hai chúng ta)
  • The contract will pave the way for restoring economic ties. (IELTS TUTOR giải thích: Bản hợp đồng này sẽ mở đường cho sự phục hồi những mối ràn buộc kinh tế)
  • His economic policies pave the way for industrial expansion (IELTS TUTOR giải thích: Các chính sách kinh tế của ông ta đã mở đường cho sự phát triển công nghiệp)
  • The agreement will pave the way for restoring economic ties.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc