Cách dùng "be no match for someone" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "be no match for someone" tiếng anh

Mang nghĩa"không phải là đối thủ của ai/cái gì"

=to be not as good, strong, clever etc as someone you are competing against

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Despite thorough preparation, England’s cricketers were no match for India.
  • He's no match for her at tennis. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta không phải là đối thủ của cô ấy về quần vợt)
  • He was no match for the guard. (IELTS TUTOR giải thích: Anh không đủ sức cưỡng lại tên lính)
  • The marshmallow is no match for my sweetness. (IELTS TUTOR giải thích: Kẹo dẻo không phù hợp với khẩu vị của tôi)
  • Gibson ran well but was no match for the young Italian.
  • I was no match for a man with such power. 
  • Hand-held guns proved no match for heavy armor.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0