Cách dùng "at the same time" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "at the same time" tiếng anh

Mang nghĩa"đồng thời; cùng một lúc"

=used for saying that two or more things happen together I can’t understand what you’re saying if you all talk at the same time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Of course, we want to be part of Europe, but at the same time we must be careful not to lose our close relationship with the US. 
  • I study and work at the same time. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi học và làm cùng một lúc)
  • I manage multiple projects at the same time. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi quản lý nhiều dự án cùng một thời điểm) 
  • I cannot prepare all at the same time. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không thể chuẩn bị tất cả cùng một lúc được)
  •  The show will make you laugh and cry at the same time.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0