Cách dùng "as far as someone is concerned" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "as far as someone is concerned" tiếng anh

Mang nghĩa"theo ai đó thì/theo quan điểm của ai"

=according to what someone thinks or feels

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As far as I am concerned, we have got a deal. (IELTS TUTOR giải thích: Theo tôi được biết thì chúng ta đã đạt được thỏa thuận)
  • As far as I'm concerned the officials incited the fight.
  • There’s no reason to wait, as far as I’m concerned. 
  • So far as those big companies are concerned, we're just another little company that they can step on.
  • As far as I am concerned the matter is closed. (IELTS TUTOR giải thích: Đối với tôi thì vấn đề đó đã kết thúc)
  • I don't understand this book. It's all stuff and nonsense as far as I am concerned. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không hiểu sách này muốn nói gì. Theo tôi, hoàn toàn là những chuyện vớ vẩn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc