Antonyms (trái nghĩa) của từ "neglect" tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Antonyms (trái nghĩa) của từ "neglect" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Antonyms (trái nghĩa) của từ "neglect" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Care - IELTS TUTOR xét ví dụ: The nurse took great care of her patient.
  • Attention - IELTS TUTOR xét ví dụ: The teacher paid close attention to her students' needs.
  • Attend - IELTS TUTOR xét ví dụ: The parents attended to their child's every need.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"attend"tiếng anh
  • Nurture - IELTS TUTOR xét ví dụ: The mother nurtured her child with love and care.
  • Protect - IELTS TUTOR xét ví dụ: The police protected the citizens from harm.
  • Cherish - IELTS TUTOR xét ví dụ: She cherished her friendship with her best friend.
  • Regard - IELTS TUTOR xét ví dụ: He held his parents in high regard.
  • Admire - IELTS TUTOR xét ví dụ: She admired her boss for his work ethic.
  • Consider - IELTS TUTOR xét ví dụ: He considered his wife's feelings before making a decision.
  • Value - IELTS TUTOR xét ví dụ: The company valued its employees' contributions.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR