Antonyms (trái nghĩa) của từ "reduce" tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Antonyms (trái nghĩa) của từ "reduce" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Antonyms (trái nghĩa) của từ "reduce" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Increase - IELTS TUTOR xét ví dụ: The company decided to increase their production output to meet the demand.
  • Expand - IELTS TUTOR xét ví dụ: The government plans to expand the transportation infrastructure in the city.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"expand"tiếng anh
  • Grow - IELTS TUTOR xét ví dụ: The population of the city continues to grow each year.
  • Augment - IELTS TUTOR xét ví dụ: The team decided to augment their staff to handle the increased workload.
  • Enlarge - IELTS TUTOR xét ví dụ: The company enlarged their warehouse to accommodate their growing inventory.
  • Multiply - IELTS TUTOR xét ví dụ: The number of customers multiplied after the new marketing campaign.
  • Boost - IELTS TUTOR xét ví dụ: The new product launch helped boost the company's sales.
  • Escalate - IELTS TUTOR xét ví dụ: The conflict between the two countries continued to escalate.
  • Rise - IELTS TUTOR xét ví dụ: The cost of living in the city continues to rise.
  • Extend - IELTS TUTOR xét ví dụ: The deadline for the project was extended to give the team more time to work on it.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR