Antonyms (trái nghĩa) của từ "moderation" tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Antonyms (trái nghĩa) của từ "moderation" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Antonyms (trái nghĩa) của từ "moderation" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Excess
 • Indulgence
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Her indulgence in expensive clothes left her in debt.
 • Immoderation
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His immoderation in his speech led to an argument.
 • Overindulgence
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Her overindulgence in sweets led to tooth decay.
 • Imbalance  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "imbalance" tiếng anh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The imbalance in the economy led to social unrest.
 • Overconsumption
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The overconsumption of resources led to environmental degradation.
 • Immoderacy
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His immoderacy in his demands led to a breakdown in negotiations.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR