Antonym & Paraphrase của"turn into"trong tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Antonym & Paraphrase của"turn into"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"turn into" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Transform: IELTS TUTOR xét ví dụ: The caterpillar transformed into a beautiful butterfly.
 • Change into: IELTS TUTOR xét ví dụ: The water vapor changed into a cloud in the sky.
 • Convert into: IELTS TUTOR xét ví dụ: They converted the old warehouse into a modern office space.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "convert" tiếng anh
 • Become: IELTS TUTOR xét ví dụ: The tadpole became a frog after undergoing metamorphosis.
 • Evolve into: IELTS TUTOR xét ví dụ: The small startup evolved into a multinational corporation.
 • Shift into: IELTS TUTOR xét ví dụ: The conversation shifted into a more serious tone.

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"turn into" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Remain: IELTS TUTOR xét ví dụ: The caterpillar remained a caterpillar and did not turn into a butterfly.
 • Stay: IELTS TUTOR xét ví dụ: The water vapor stayed in its gaseous state and did not turn into a cloud.
 • Preserve: IELTS TUTOR xét ví dụ: They preserved the old building as a historical landmark and did not turn it into a modern structure.
 • Retain: IELTS TUTOR xét ví dụ: The tadpole retained its form and did not turn into a frog.
 • Maintain: IELTS TUTOR xét ví dụ: The startup maintained its small-scale operations and did not turn into a multinational corporation.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "transform" tiếng anh
 • Stay the same: IELTS TUTOR xét ví dụ: The conversation stayed the same and did not turn into a more serious tone.
 • Stay in its original state: IELTS TUTOR xét ví dụ: The ugly duckling stayed in its original state and did not metamorphose into a swan.
 • Keep its original form: IELTS TUTOR xét ví dụ: The chrysalis kept its form and did not morph into a butterfly.
 • Preserve its nature: IELTS TUTOR xét ví dụ: The lead preserved its nature and did not transmute into gold.
 • Remain unchanged: IELTS TUTOR xét ví dụ: The actor remained unchanged and did not take on the form of a legendary character in the play.
IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR