Antonym & Paraphrase của"absorb"trong tiếng anh

· Antonym

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Antonym & Paraphrase của"absorb"trong tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase của"absorb" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Take in
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The sponge took in the water.

 • Mingle with
 • Incorporate
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company incorporated new ideas into its business plan.

 • Conserve
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The trees conserved water by storing it in their leaves.

 • Learn
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The student absorbed the new information quickly.

 • Understand
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The child finally absorbed the concept of numbers.

 • Drain
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The rain drained the water from the ground.

III. Trái nghĩa (Antonyms) của"absorb" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR